Kupuję Wygrywa

Kupuję WygrywaKupuję Wygrywa

KUPUJĘ I WYGRYWAM

Kupuję i wygrywam w M1

 

W dniach 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 i 29.10.2022 r. w godzinach 09:00 – 21:00 wpadnij do M1 i zgarnij Wejściówki do Multikina lub Parku Wodnego w Tarnowskich Górach!

Jak?

Aby wziąć w udział wystarczy:

- zrobić zakupy w sklepach znajdujących się w M1 za kwotę minimum 300 złotych brutto (lub 200 zł + ściągnąć aplikację Promka)

- pokazać paragon/y hostessie 28 lub 29 października 2022

- i odebrać podwójną Wejściówkę do Multikina lub Parku Wodnego!

 

Zapraszamy!

 

Szczegóły AKCJI w REGULAMINIE.

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

 „KUPUJĘ I WYGRYWAM” dalej zwany „Regulaminem”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji promocyjnej „KUPUJĘ I WYGRYWAM” zwaną dalej „Akcją Promocyjną” jest spółka PP1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie (02-922), przy ul. Nałęczowskiej 9A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000501997 NIP: 521-366-79-95, REGON: 147146920 (zwana dalej „Organizatorem”), działającym na zlecenie METRO PROPERTIES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej „Zleceniodawcą” lub „Administratorem”).

 1. Akcja Promocyjna prowadzona jest w Centrum Handlowym M1 Bytom (zwanym dalej „Centrum”) w dniach 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 i 29.10.2022 r. w godzinach 09:00 – 21:00 lub do momentu rozdania wszystkich Kart Podarunkowych przeznaczonych do realizacji w Centrum (zwanych dalej: „Kartami Podarunkowymi”), z zastrzeżeniem § 4.
 2. We wskazanym w pkt 2 powyżej terminie można dokonać zakupów w Centrum, zgłosić paragon w Punkcie Akcji Promocyjnej zlokalizowanym na pasażu Centrum oraz w przypadku spełnienia warunków Regulaminu, przystąpić do Akcji Promocyjnej.
 3. Regulamin jest dostępny w Punkcie Akcji Promocyjnej.
 4. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165).
 5. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne.

§ 2

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji Promocyjnej jest METRO PROPERTIES  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-183) przy Al. Krakowskiej 61. Podmiotem Przetwarzającym jest Organizator. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@metro-properties.pl
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. na prawnie uzasadnionego interesu Administratora:

 a) przeprowadzenie Akcji Promocyjnej, w tym weryfikacja uprawnienia do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej, zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym Regulaminie – imię i nazwisko, wiek, wartość Paragonu oraz nazwa sklepu, w którym został wystawiony lub weryfikacja zakupów dokonanych za pośrednictwem aplikacji „PROMKA”

b) rozpatrzenie składanych reklamacji – dane podane w ramach prowadzonego postępowania reklamacyjnego,

c) w celach archiwalnych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i obrony przed roszczeniami.

 1. Administrator powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej. Administrator nie będzie przesyłać danych osobowych Uczestników do jakichkolwiek krajów trzecich albo organizacji międzynarodowych.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Akcji Promocyjnej oraz rozpatrzenia ew. reklamacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli danych osobowych Uczestnika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo żądania przeniesienia danych, prawo do żądania ich usunięcia lub prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika.
 5. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane do kontaktu są następujące: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej. Niepodanie danych uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej.

 

§ 3 
 

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba fizyczna, będąca: (i) konsumentem, (ii) pełnoletnia, (iii) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jednocześnie spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Zleceniodawcy, ani osoby związane z Organizatorem lub Zleceniodawcą umową cywilnoprawną, a także członkowie rodzin ww. osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia) oraz pracownicy Centrum, osoby świadczące usługi dla Centrum i osoby związane z Centrum umowami cywilnoprawnymi, pracownicy (jak również osoby współpracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej) sklepów i punktów handlowych/usługowych na terenie Centrum.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest:
  1. Dokonanie zakupów (dalej „Zakupy”):
   i. o wartości co najmniej 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych 00/100) na max. 2-óch paragonach fiskalnych (dalej „Paragon”) z dwóch różnych punktów handlowych lub usługowych na terenie Centrum (z wyłączeniem zakupów wymienionych w pkt 4 poniżej)

albo
ii. w przypadku Uczestników którzy mają zainstalowaną na swoim telefonie bezpłatną aplikację mobilną „PROMKA” (dalej: „Aplikacja”) i okażą hostessie na telefonie zainstalowaną Aplikację, dokonanie zakupów o wartości co najmniej 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych 00/100) na max. 2-óch paragonach fiskalnych (dalej „Paragon”) z dwóch różnych punktów handlowych lub usługowych na terenie Centrum (z wyłączeniem zakupów wymienionych w pkt 4 poniżej). 

b. Zamiast dokonania Zakupów o których mowa w lit. a powyżej, okazanie przez Uczestnika hostessie na telefonie w zainstalowanej Aplikacji, potwierdzenia realizacji łącznie 3 zakupów usług/towarów (uprzednio zarezerwowanych za pośrednictwem Aplikacji, niezależnie od ich ceny/wartości) w sklepach stacjonarnych na terenie Centrum, w dniach 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 i 29.10.2022 r. W takim wypadku Uczestnik nie ma obowiązku okazania paragonów z dokonanych zakupów. Hostessa zapisze numery ww. transakcji, w celu wyeliminowania ich z dalszego udziału w Akcji Promocyjnej.

c.  Zakupy opisane w lit. a wyżej muszą być dokonane w dniach w dniach 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 i 29.10.2022 r. w godzinach 09:00 – 21:00. W Akcji Promocyjnej nie biorą udziału Zakupy udokumentowane fakturą VAT, czy innym dokumentem księgowym, jedynym dokumentem potwierdzającym dokonanie Zakupu jest oryginał paragonu fiskalnego;

d. Zgłoszenie się do Punktu Akcji Promocyjnej i okazanie paragonów fiskalnych potwierdzających dokonanie Zakupów, o których mowa powyżej oraz w przypadku opisanym w ust. 3 lit. a (ii) również okazania zainstalowanej na telefonie Aplikacji. Paragony zostaną zgłoszone (zarejestrowane i ostemplowane pieczątką) poprzez zaprotokołowanie przez Hostessy stacjonujące w Punkcie Akcji Promocyjnej (dalej zwanymi łączne „Hostessami”, a osobno „Hostessą”). Paragon podlegający opieczętowaniu, uprawniający do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej musi być oryginalny, czytelny, nie może być uszkodzony, przekreślony, zamazany.

4.Akcją Promocyjną są objęte Zakupy (towar lub usługa) zakupione/a w placówkach handlowych znajdujących się w Centrum z wyłączeniem:

 1. produktów alkoholowych, w tym piwa bezalkoholowego,
 2. wyrobów z tytoniu, e-papierosów, pojemników z płynem nikotynowym lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu  Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 3. produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 poz. 499 z późn. zm.),
 4. suplementów diety w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 39 ustawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252),
 5. preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252),
 6. zakładów i kuponów innych loterii lub gier, w szczególności Lotto,
 7. transakcji związanych ze skupem, wymianą, wyceną metali i kamieni szlachetnych
 8. kart/doładowań typu pre-paid, kart przedpłaconych/bonów podarunkowych oferowanych przez  Centrum oraz Placówki handlowe na terenie Centrum,
 9. transakcji zapłaty za indywidualne rachunki, typu gaz, prąd, telefon i inne media, raty kredytu/pożyczki, dokonanych w punktach świadczących usługi przyjmowania zapłaty za jakiekolwiek rachunki)
 10. ubezpieczenia,

Jeżeli na Paragonie widnieje zakup powyższych produktów/usług, Hostessa odejmie wartość ww. zakupu od kwoty Zakupu znajdującej się na Paragonie.

5. Paragony zgłoszone w Akcji Promocyjnej oraz potwierdzenie odbioru i dokonania zakupu towaru/usługi uprzednio zarezerwowanego za pośrednictwem Aplikacji, nie mogą być zgłoszone więcej niż raz.

6. Zakupy zrobione w Centrum przez Uczestnika Akcji Promocyjnej spełniającego warunki Regulaminu, za co najmniej 300,00 PLN brutto (albo 200,00 PLN brutto w przypadku okazania na telefonie zainstalowanej Aplikacji) w czasie trwania Akcji Promocyjnej na maksymalnie dwóch Paragonach z dwóch różnych placówek handlowych/punktów usługowych uprawniają do odbioru 1 sztuki Karty Podarunkowej.

7. Okazanie przez Uczestnika hostessie na telefonie w zainstalowanej Aplikacji, potwierdzenia realizacji łącznie 3 zakupów usług/towarów (uprzednio zarezerwowanych za pośrednictwem Aplikacji, niezależnie od ich ceny/wartości) w sklepach stacjonarnych na terenie Centrum, w dniach 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 i 29.10.2022 r. uprawnia Uczestnika do odbioru jednej Karty Podarunkowej.

8. Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej tylko 1 raz dziennie.

9. W przypadku wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej na podstawie dokonania Zakupów zgodnie z § 3 pkt 3 lit. a powyżej, Uczestnik może odebrać jednorazowo maksymalnie dwie Karty Podarunkowe, jeśli udokumentuje to na odpowiedniej liczbie Paragonów, które będą zgodne z Regulaminem.

10. Uczestnicy Akcji Promocyjnej przebywając w strefie Punktu Akcji Promocyjnej jak również w jego otoczeniu zobowiązani są do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego oraz dezynfekcji rąk przed przekazaniem Hostessie Paragonów do opieczętowania. Przy stole Hostess w Punkcie Akcji Promocyjnej może przebywać tylko jeden Uczestnik.

11.Właścicielem Aplikacji jest METRO PROPERTIES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 02-183, al. Krakowska 61, KRS: 0000030425, NIP: 951-00-65-434. Aplikacja to oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych posiadających dostęp do Internetu i działających w systemie operacyjnym Android, iOS lub Windows, oprogramowanie przystosowane do zapisywania w pamięci urządzenia mobilnego. Aplikację można pobrać na urządzenia przenośne posiadające dostęp do Internetu i pracujące w oparciu o system operacyjny Android (wersja 6.0. lub nowsza) lub iOS (wersja 12 lub nowsza), w szczególności takie jak telefony komórkowe, smartfony.

12. Aplikacja to oprogramowanie w ramach którego, Użytkownik może przeglądać udostępnione w Aplikacji towary znajdujące się w ofercie sprzedaży najemców Centrum Handlowego M1, a także dokonywać rezerwacji wybranych towarów na czas określony w aplikacji. Aplikacja nie daje możliwości wykonania transakcji przenoszącej własność i/lub korzystania z towaru przez Użytkownika. Więcej informacji dot. Aplikacji znajduje się w regulaminie Aplikacji.

§ 4

NAGRODY I ICH ODBIÓR

 1. Nagrodami w Akcji Promocyjnej są Karty Podarunkowe, do indywidualnego wyboru prze Uczestnika akcji:

Centrum handlowe M1

Pon - Pt: 09:00 - 21:00
Sob: 09:00 - 21:00
Niedz: 10:00 - 20:00

Auchan

Pon - Pt: 07:30 -22:00
Sob: 07:30 -22:00
Niedz: 08:00 -21:00

OBI

Pon - Pt: 07:00 - 21:00
Sob: 07:00 - 21:00
Niedz: 10:00 - 20:00
* 3 marca centrum nieczynne
Najbliższa niedziela handlowa: 24 marca