Triumph Milena w M1 Łódź

Triumph Milena

 

Fir­ma Triumph jest czo­ło­wym pro­du­cen­tem mar­ko­wej bie­li­zny w Pol­sce i na świe­cie. Śmia­ło mo­że­my po­wie­dzieć że po­nad stu­let­nia hi­sto­ria fir­my to jed­no­cze­śnie hi­sto­ria bie­li­zny. Zdo­by­wa­ne przez la­ta do­świad­cze­nie i wie­dza w po­łą­cze­niu z tra­dy­cją i nie­zwy­kłą pa­sją spra­wia, że fir­ma Triumph jest dla każ­dej Ko­bie­ty sy­no­ni­mem wy­so­kiej ja­ko­ści i cie­szy się zna­ko­mi­tą re­no­mą wśród sze­ro­kie­go gro­na na­szych klien­tów. Fir­ma Mi­le­na ist­nie­je na ryn­ku już 25 lat. Od po­cząt­ku dzia­łal­no­ści je­ste­śmy au­to­ry­zo­wa­nym part­ne­rem han­dlo­wym fir­my Triumph. W sze­ro­kiej i do­sko­na­le skom­po­no­wa­nej dla Pań­stwa ofer­cie każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Od de­li­kat­nych, ko­ron­ko­wych kom­ple­tów, gor­se­tów i ko­szu­lek po kom­for­to­wą bie­li­znę na co dzień oraz cie­płe pi­ża­my i szla­fro­ki. W se­zo­nie wio­sen­no­-let­nim ofe­ru­je­my sze­ro­ką ga­mę ko­stiu­mów ką­pie­lo­wych. Ch­cąc wzbo­ga­cić i uzu­peł­nić ko­lek­cje pro­po­nu­je­my tak­że mar­ki to­wa­rzy­szą­ce: Slog­gi, Da­lia ,Ob­ses­si­ve, Fe­ba, Aggio. Nasz wszech­stron­ny asor­ty­ment obej­mu­je tak­że bie­li­znę mę­ską dzien­ną i noc­ną. Mi­ła i fa­cho­wa ob­słu­ga spra­wia, że za­ku­py w na­szym sa­lo­nie są praw­dzi­wą przy­jem­no­ścią. Pro­fe­sjo­nal­ny i wy­kwa­li­fi­ko­wa­ny per­so­nel pro­wa­dzi tak­że bez­płat­ny bra­fit­ting – in­dy­wi­du­al­ny do­bór biu­sto­no­sza. Ser­decz­nie za­pra­sza­my!

godziny otwarcia:

poniedziałek-sobota 9:00-21:00
niedziela (handlowa) 9:00-20:00

kontakt: 664 479 950

Zobacz na mapie

Centrum handlowe M1

Pon - Pt: 09:00 - 21:00
Sob: 09:00 - 21:00
Niedz: 09:00 - 20:00

Auchan

Pon - Pt: 08:00 -22:00
Sob: 08:00 -22:00
Niedz: 09:00 -21:00
* 19 maja centrum nieczynne
Najbliższa niedziela handlowa: 30 czerwca