Złoty Przycisk

Złoty PrzyciskZłoty Przycisk

 

Przyjdź w dniach 18-20.04 do CH M1 Zabrze i weź udział w super zabawie! Zrób zakupy za minimum 200 zł, sprawdź swoje umiejętności sprytu oraz spostrzegawczości i wygraj jedną z 240 kart podarunkowych do swoich ulubionych sklepów.

Stoisko akcji będzie czynne w godz. 11:00-19:00.

Serdecznie zapraszamy!

 

Regulamin

Akcji promocyjnej „Złoty Przycisk”

Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji promocyjnej pod nazwą „Złoty Przycisk” (dalej: „Promocja”) w ramach której organizowana jest gra, której zasady zostały opisane w Części III Regulaminu.
 2. Akcja promocyjna przeprowadzona zostanie w CH M1 Zabrze mieszczącym się przy ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1, 41-800 Zabrze (dalej: „Centrum Handlowe”).
 3. Organizatorem Promocji jest Very Well sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Centralna 63, 31-586 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem, NIP: 675-172-18-90; KRS: 0000821911 (dalej „Organizator”).
 4. Sponsorem nagród i zleceniodawcą jest zarządca Centrum Handlowego – METRO PROPERTIES sp. z o.o., al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa, numer KRS 0000030425, NIP: 5222828707, REGON: 9510065434 (zwany dalej: „MP”)
 5. Promocja prowadzona jest w dniach 18-20-04-2024 roku w godzinach 11:00-19:00 lub do momentu wyczerpania puli nagród przewidzianych w grze zgodnie z Częścią IV Regulaminu.
 6. We wskazanym w pkt 5 powyżej terminie można dokonać zakupów w Centrum Handlowym, zgłosić paragon do Punktu Obsługi Promocji oraz w przypadku spełnienia warunków Regulaminu, przystąpić do gry w ramach Promocji.
 7. Organizator zapewnia, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną
  ani grą, której wynik zależy od przypadku.
 8. Punkt Obsługi Promocji, znajduję się  na pasażu Centrum Handlowego, obok sklepu Apart.
 9. W Punkcie Obsługi Promocji znajdują się hostessy, które wyjaśniają zasady Promocji, weryfikują paragony fiskalne i je opieczętowują,  przydzielają próby (liczbę) zagrania w grę i wydają nagrody. W Punkcie Obsługi Promocji znajduje się wyznaczone miejsce w którym Uczestnik może wziąć udział w grze.

Część II. ZASADY UCZESTNICZENIA W PROMOCJI

 1. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, wyłącznie jako konsumenci, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki Regulaminu. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Promocji tylko za zgodą swojego prawnego opiekuna. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także Zleceniodawcy Akcji, osoby korzystające z powierzchni użytkowej w Centrum Handlowym, na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego (najemcy, biorący w bezpłatne używanie), ani ich pracownicy i współpracownicy, ani inne podmioty lub ich pracownicy i współpracownicy biorący bezpośredni udział w organizowaniu lub przeprowadzeniu Promocji.
 3. W Promocji nie mogą brać udziału osoby najbliższe osób wskazanych w punkcie 2 powyżej, tj. małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy osoba biorąca udział w Promocji spełnia warunki określone w Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagrody. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Promocji lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Promocji.
 5. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do wzięcia udziału w Promocji rozstrzyga Organizator.
 6. Sprzedaż towarów w Centrum Handlowym uprawniających do wzięcia udziału w Promocji prowadzona jest w terminie wskazanym w Części I pkt 5 Regulaminu. W Promocji mogą wziąć udział osoby, które w czasie jej trwania dokonają zakupów w Centrum Handlowym i zachowają oryginalny paragon fiskalny (faktury nie będą akceptowane). Promocja dotyczy zakupu wszelkich produktów lub usług, z wyłączeniem artykułów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym piwa, wyrobów tytoniowych oraz wyrobów tytoniowych powiązanych (w tym papierosów, papierosów elektronicznych, pojemników z płynem nikotynowym lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu Ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych), kart/doładowań typu pre-paid, produktów leczniczych, mleka początkowego oraz wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach i transakcji kantorowych lub zakupu usług (z wyłączeniem transakcji zapłaty za indywidualne rachunki typu: gaz, prąd, telefon i inne media, raty kredytu/pożyczki dokonane w punktach świadczących usługi przyjmowania zapłaty za jakiekolwiek rachunki, transakcje związane ze skupem, wymianą, wyceną metali i kamieni szlachetnych). Dowodem zakupu jest paragon fiskalny (w oryginale) stanowiący dowód ostatecznego nabycia towaru/usługi w Centrum Handlowym (dalej: „Dowód zakupu”).
 7. W przypadku Dowodów zakupów, na których widnieją towary/usługi wyłączone z Promocji, podstawą do uczestniczenia w Promocji będzie kwota z Dowodu zakupu, pomniejszona o wartość wyłączonego z Promocji towaru/zakupu.
 8. Uczestnikiem Promocji zostaje osoba, która łącznie:
 1. spełnia warunki uczestnictwa opisane w pkt 1-3 powyżej,
 2. dokona w ciągu jednego dnia trwania Promocji zakupu towaru/towarów lub usług (z zastrzeżeniem pkt 6 powyżej) w punktach handlowych zlokalizowanych w Centrum Handlowym za kwotę co najmniej 200,00 złotych brutto na maksymalnie dwóch Dowodach zakupu oraz
 3. stawi się w dniu dokonania zakupu w Punkcie Obsługi Promocji, gdzie hostessa opieczętuje Dowód zakupu spełniający warunki Regulaminu (dalej: „Uczestnik”)
 1. Kwota wartości zakupu uprawniająca do wzięcia udziału w Promocji i zagrania w grze wynosi co najmniej 200,00 złotych brutto lub jej wielokrotność zgodnie z regułą opisaną w tabeli znajdującej się w Części III pkt 5 poniżej.
 2. W przypadku dokonania zakupów o wartości będącej wielokrotnością kwoty 200,00 zł brutto, na maksymalnie 2 Dowodach zakupu, Uczestnikowi przysługuje więcej prób zagrania w grę i dających możliwość wygrania nagrody według zasad określonych w Regulaminie i reguł opisanych w tabeli znajdującej się w Części III pkt 4 niniejszego Regulaminu, maksymalnie 3 próby (z zastrzeżeniem pkt 11 poniżej).
 3. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do autentyczności paragonu fiskalnego, przydzielenie możliwości zagrania w grze może zostać wstrzymane, w takim wypadku osoba okazująca paragon, przedstawi dowody na potwierdzenie oryginalności lub pochodzenia paragonu fiskalnego, w celu wzięcia udziału w Promocji. .
 4. Z wyłączeniem przysługujących Uczestnikowi praw z tytułu rękojmi i gwarancji, po odebraniu nagrody nie ma możliwości zwrotu towaru sprzedawcy na podstawie ostemplowanego paragonu fiskalnego. Możliwa jest jedynie wymiana na inny towar tej samej lub wyższej wartości, za zgodą sprzedawcy.

Część III. ZASADY GRY

 1. Uczestnik w grze ma możliwość wygrania nagrody wykorzystując swoje umiejętności spostrzegawczości, pamięci, zręczności i sprytu.
 2. Na ekranie będzie wyświetlona grafika prezentu, w której kolor lewej strony prezentu będzie się zmieniał.  Zadaniem Uczestnika w grze jest odpowiednie zatrzymanie animacji za pomocą znajdującego się na stoisku przycisku w taki sposób, aby obie strony prezentu były w tym samym kolorze - czerwonym.
 3. Sekwencja i częstotliwość zmiany koloru jest z góry ustalona i nie zmienia się.
 4. Uczestnik ma 10 sekund na wciśnięcie przycisku. Po upływie tego czasu gra zostaje przerwana i Uczestnik nie otrzymuje nagrody.
 5. Uczestnik, w zależności od wartości zakupów (z wyłączeniem produktów wymienionych w pkt 6 Części II niniejszego Regulaminu) zgodnie z ostemplowanym i zweryfikowanym przez hostessę Dowodem zakupu (max. 2 Dowody Zakupu), otrzyma maksymalnie 3 próby – możliwości wzięcia udziału w grze zgodnie z poniższą tabelą:

Wartość zakupów [PLN]

Liczba prób w grze

200,00 – 399,99

1

400,00 – 599,99

2

powyżej 600,00

3

W Promocji można wziąć udział dowolną ilość razy, o ile każdorazowo spełni się warunki Promocji, z tym zastrzeżeniem, że jeden Uczestnik w danym dniu może wygrać maksymalnie 1 (jedną) nagrodę.

Część IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Nagroda przysługuje Uczestnikowi, który poprawnie wykona zadanie konkursowe.

2.     Całkowita liczba nagród jest ograniczona i wynosi 240 (dwieście czterdzieści) nagród.

Rodzaj nagrody

18.04.2024

19.04.2024

20.04.2024

Karta przedpłacona o wartości 50 zł

80

80

80

 1. Po wyczerpaniu puli nagród przewidzianej do wydania danego dnia trwania Promocji, , rozpoczęcie gry będzie niemożliwe do końca tego dnia.
 2. Organizator gwarantuje przyznanie nagrody Uczestnikowi, która spełni wymogi Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że po wyczerpaniu puli nagród określonej w pkt 3, nagrody nie przysługują nikomu, choćby spełnił wszystkie kryteria.
 3. Wydanie nagrody poprzedzone jest dokonaniem rejestracji Uczestnika w aplikacji. Rejestracja następuje poprzez podanie po osiągnięciu wyniku uprawniającego do odbioru nagrody danych w postaci podstawowych danych identyfikujących Uczestnika takich jak imię i nazwisko.
 4. Wyczerpanie puli wszystkich nagród przed upływem terminu Promocji oznacza automatyczne zakończenie Promocji.
 5. Nagrody nierozdysponowane pozostają do dyspozycji sponsora nagród.
 6. Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody. Uczestnik nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
 7. W momencie odbioru nagrody Uczestnik powinien sprawdzić stan nagrody. Odbiór nagrody oznacza potwierdzenie, iż jej stan nie budzi zastrzeżeń. Odbiór nagrody należy potwierdzić w Punkcie Obsługi Promocji podpisując protokół wyświetlony w aplikacji.

Część V. REKLAMACJE

Każdy Uczestnik ma prawo zgłoszenia reklamacji w zakresie przebiegu Promocji w terminie do dnia 27.04.2024 r.  (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca się data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamację można złożyć w formie wiadomości e-mail na adres: biuro@verywell.pl z dopiskiem „Złoty Przycisk M1 Zabrze – reklamacja” lub w formie tradycyjnej przesyłką rejestrowaną na adres: Very Well sp. z o.o. ul. Centralna 63 31-586 Kraków z dopiskiem „Złoty Przycisk M1 Zabrze– reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz treść żądania . Organizator powoła trzyosobową komisję, która będzie rozpatrywać reklamacje. Komisja rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora). Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane są zwykłą większością głosów i nie przysługuje od nich ponowne odwołanie się do Komisji.

Część VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora, a w okresie trwania Promocji również w Punkcie Obsługi Promocji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 3. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków.
 4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie Promocji oraz wydanie nagród, a także za kompetencje osób zaangażowanych w realizację i przeprowadzenie Promocji
 5. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby wymienione w pkt 4, tak jak za własne działania i zaniechania.

Centrum handlowe M1

Pon - Pt: 09:00 - 21:00
Sob: 09:00 - 21:00
Niedz: 10:00 - 20:00

Auchan

Pon - Pt: 07:30 -22:00
Sob: 07:30 -22:00
Niedz: 08:00 -21:00
* 26 maja centrum nieczynne
Najbliższa niedziela handlowa: 30 czerwca